logo
МВ СР ГтаК

Тема 10. Банківська система.

Після вивчення цієї теми студент повинен:

назвати економічні функції банківської системи;

дати характеристику основних видів небанківських фінансових посередників;

усвідомити об’єктивність походження центральних емісійних банків та їх розвитку;

охарактеризувати основні принципи функціонування НБУ;

розкрити зміст функцій центрального банку;

зрозуміти проблему незалежності центрального банку від органів державної влади та інтерпретувати чинники, що визначають його незалежність;

пояснити, яким чином впливають на грошовий обіг різні монетарні інструменти, і порівняти їх результативність;

проаналізувати ефективність монетарної політики НБУ;

визначити роль центрального банку у формуванні пропозиції грошей.

пояснити сутність, поняття, призначення, походження та розвиток комерційних банків, їх класифікацію;

зрозуміти основи організації та специфіку діяльності окремих видів комерційних банків;

засвоїти економічну сутність джерел та порядок формування власного капіталу, залучених і позичених коштів банку;

охарактеризувати принципи кредитування та основні положення, які регламентують кредитну та інвестиційну діяльність комерційних банків;

визначити сутність, принципи та організацію розрахунково-касових операцій банків і банківських послуг;

зрозуміти, що таке стабільність банків, механізм її забезпечення та особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні.

Завдання для самостійної роботи

Зважаючи, що банківська система є основною ланкою кредитної системи доцільно з’ясувати:

умови функціонування дворівневої банківської системи [6,11 ];

задачі, види міжбанківських об'єднань та їх характерні риси [ 1, с.9-13; 3. с.364-367; 7, с.124-127];

етапи створення банківської системи та функції [3, с.346;4, с 454-480; 5. с.8-16. 6. с.95-99 ];

звернути увагу на чинники, що заважають її розвитку та напрямки щодо зміцнення і вдосконалення [3, с.350-383; 7, с.116; Указ президента України „Урядовий кур'єр” від 02.07.2000р.,№ 132 ].

В банківській системі дворівневого типу центральні банки знаходяться на верхньому рівні, для з'ясування в повній мірі їх функції та задач необхідно:

розуміти об'єктивну необхідність, методи створення, правовий статус, організаційну структуру та економічну основу функціонування [2, с.2-4; 3, с.325-326,342-347; 4, с.486-490;6, с 115-117];

розглядаючи функції центрального банку треба зосередити увагу на сутність централізованих та децентралізованих платіжних систем, особливості запровадження в Україні СЕП [3, с.345;4, с,494-495,518-519 ];

з'ясувати регулятивну функцію центрального банку, використання інструментів регулювання кредитної системи та банківської зокрема[2, р.4; 3, с.351-353; 4, с.499-501; 6, с 126-127; 7, с 116];

ознайомитися зі становленням та розвитком НБУ та центральних банків у інших державах[ 1, с.2-4; 3, с.342-347; 4, с.504-522];

розглянути та оцінити монетарну політику НБУ[ 3, с.347-351; 4, с.521-525].

Розглянути місце та роль комерційних банків в функціонуванні кредитної системи доцільно зрозуміти:

сутність елементу дискусії навколо поняття "банки" [4, с.445-447; 6, с.92-95];

розглянути організаційну структуру та управління банком[ 1,гл.?; 3s cJOl-307];

походження, становлення комерційних банків в Україні та інших країнах[ 4, с.532-536,563-568; 6, с 132-135];

з'ясувати підстави, то дозволяють проводити комерційним банкам певні види операцій [1, с.47];

розглядаючи пасивні операції банків з'ясувати порядок формування статутного фонду банків, залежно від форми організації банку, резервів[1, гл.6; 4, с.53 8-540];

звернути увагу на зацікавленість в збільшенні власного капіталу, розширенні обсягів залучених ресурсів та менеджмент діяльності банку в указаному напрямку ( довіра до банку, сервіс послуг, урахування цілей клієнтів);

ознайомитися з обмеженнями щодо діяльності банків[ 1, с.48-54.59; 4, с.560-563: 7. с.133];

уяснити діяльність комерційного банку щодо касового обслуговування клієнтів [3, с.319-320; 4, с.555-556], проведення валютних операцій при наявності ліцензії НБУ[ 3. с.320];

звернути увагу на особливості проведення трастових операцій, їх нерозвиненість у діяльності українських банків та надання різних банківських послуг[ 3. с.320-322, 4. с.556-560];

забезпечення стійкості комерційних банків і банківської системи в цілому сприяють регулярному, економічному аналізу діяльності комерційних банків, звітність перед НБУ та прийняття законів, при необхідності, щодо оздоровлення або ліквідації комерційного банку [1, стаття 69-99;2, стаття 61-62;6, с.158-168,332-336].

Для більш детального ознайомлення зі специфікою діяльності небанківських фінансово-кредитних установ рекомендується опрацювати матеріал джерел 3, с.354-363; 4, с 470-478.

Терміни та поняття для засвоєння

Кредитна система, банк, банківська система, банкір, універсальні банки, спеціалізовані банки, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні компанії, іпотечні банки, будівельно-ощадні банки, інвестиційні банки, дворівнева банківська система, комерційний банк, небанківські фінансово-кредитні інститути, трансформаційна функція банківської системи, фінансові компанії кредитні товариства, міжбанківські об'єднання, банківський нагляд, банківське регулювання, Центральний банк. Національний Банк України, "банк банків", банківські резерви, активи банку, пасиви банку, активні операції банку, пасивні операції банку, депозитні операції, кредитні операції банку, облік векселів, дисконт, облікова ставка, банківські послуги, факторинг, лізинг, трастові операції інвестиційні операції, залучені кошти банку, маржа, банківська облікова ставка, рефінансування банківський ризик, платоспроможність банку, рейтинг банку, банківська ліцензія, капітал, банку, статутний капітал банку, мораторій банку, реорганізація банку, учасники банку філія банку.

Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте зміст поняття "банківська система" та назвіть її специфічні ознаки.

 2. За якими принципами будується дворівнева банківська система?

 3. Які функції виконує банківська система? Поясніть в чому вони проявляються?

 4. В чому полягають особливості побудови банківської системи в Україні?

 5. Якими законодавчими актами регламентується здійснення банківської діяльності?

 6. Чи є відмінності у функціях банків і небанківських фінансово-кредитних установ?

 7. У чому полягає економічне призначення центрального банку ринковій економіці?

 8. Які банки виникли раніше-комерційні чи центральні? Обґрунтуйте відповідь.

 9. Назвіть та розкрийте функції центрального банку.

 10. Які аргументи можна привести "за" і "проти" незалежного статусу центральних банків?

 11. Які аргументи можна привести "за" і "проти" виконання центральним банком функції органу банківського нагляду?

 12. Процес становлення центрального банку в Україні.

 13. Спираючись на закон України "Про національний банк України ":

- назвіть функції НБУ та які операції він здійснює;

- охарактеризуйте взаємовідносини НБУ з комерційними банками;

- охарактеризуйте взаємовідносини НБУ з органами державної влади.

 1. Які послуги комерційним банкам надає центральний банк?

 2. Для чого центральний банк надає кредити комерційним банкам?

 3. Які фінансові посередники грошового ринку беруть участь у емісії депозитних грошей?

 4. Чому в багатьох розвинених країнах центральним банкам забороняється купувати державні цінні папери на первинному ринку?

 5. Що таке комерційний банк?

 6. Чи у всіх країнах всі банки другого рівня називаються комерційними банками? Що значить ділові банки?

 7. За якими ознаками класифікуються комерційні банки?

 8. Коли виникли комерційні банки?

 9. Етапи розвитку комерційних банків.

 10. Які функції виконують комерційні банки ?

 11. Що є спільного у функціях центрального та комерційного банку?

 12. Які операції здійснюють комерційні банки?

 13. У чому полягає специфіка діяльності універсальних та спеціалізованих комерційних банків?

 14. У чому сутність пасивних операцій банків?

 15. У чому сутність активних операцій банків? 38 Що таке банківські інвестиції?

 16. Які цілі інвестиційних операцій, що здійснюють комерційні банки?

 17. Назвіть види банківських послуг, що надають комерційні банки. В чому їх сутність?

 18. У чому полягає розрахунково-касове обслуговування банком своїх клієнтів?

 19. Назвіть складові банківської стабільності.

 20. Що таке прибутковість, ліквідність, платоспроможність комерційного банку.

 21. Назвіть економічні нормативи регулювання банківської діяльності, які впроваджені НБУ.

 22. Розкрийте етапи становлення та розвиток комерційних банків в Україні.

 23. Що є спільного та відмінного у діяльності банків та небанківських фінансово-кредитних установ?

 24. На які класифікаційні групи фінансових посередників поділяються «банківські фінансово-кредитні установи?

 25. До якої категорії слід відносити інвестиційні банки - до банків чи до небанківських фінансових посередників і чому?

 26. У чому полягає функціональна відмінність інвестиційних фондів від фінансових компаній?

 27. Що стримує розвиток кредитної кооперації спілки, товариства ) в Україні?

 28. У чому проявляється незавершеність формування банківської системи України?

Проблемні питання

Чому для практики має значення чітке розмежування "банки" і "парабанки"?

Чому переважка кількість комерційних банків України є універсальними? Недоліки та достоїнства такої ситуації.

Чому банківське законодавство не дозволяє виконувати банківські операції небанківським фінансовим посередникам?

Що стимулює розвиток кредитних товариств в Україні?

Які аргументи можна привести "за" і "проти" виконання центральним банком функції органу банківського нагляду?

Які аргументи можна привести "за" і "проти" незалежного статусу центрального банку?

Чому у багатьох розвинутих країнах центральним банкам забороняється купувати державні цінні папери на первинному ринку?

Сутність визначення поняття кредитної системи з позицій її функціонального призначення та інституційної побудови.

Чому останнім часом посилилася робота з клієнтами банку, напрямки зміцнення довіри до банків?

Рекомендована література до теми 7

Основна

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р.№ 2121 –Ш.

Про національний банк України: Закон України від 20.05.1999р.Хв 879-XIV.

Гроші та кредит: Підручник / За ред. B.C. Івасіва.-К.:КНЕУ,1999.-404с.

Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. За ред. M.I. Савлука.- К. КНЕУ.2001.-602с.

Додаткова

Банковское дело / Кол. авторов, под ред. В.И. Колесникова, А.П. Кролевецкой.- М.: Финансы и статистика. 1995.-476с.

Вступ до банківської справи: Навчальний посібник ( Савлук М.І., Мороз A.M., Коряк A.M.. вщпов. ред. Савлук МЛ.-К.: УФБШ, Лібра, 1998.-342с.)

Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва,-Львів: Львівський банківський коледж НБУ. 1998.-156с.

Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. M.I. Міщенка.-К.: Тов -зо "Знання". КОО. 2000 р.-350С.

К. Раєвський, Т. Раєвська. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник НБУ, березень 1997.,-с.31-39; квітень 1999р.-с.40-47.

Рекомендується самостійно засвоїти в більш широких обсягах ( додатково до аудиторних лекцій):