logo
Адміністрування місцевих податків та зборів

ВСТУП

Місцеві податки і збори у сукупності податків, що справляються в Україні, займають особливе місце. Їхня специфіка полягає в тому, що на відміну від загальнодержавних податків, чинним законодавством визначено тільки види місцевих податків і зборів, їхні граничні розміри, платників та порядок розрахунків. Конкретні ж види податків для кожної місцевості, їхні ставки, порядок сплати встановлюють і визначають органи місцевого самоврядування відповідно до переліку, встановленого законодавством. Вони ж мають право вводити, в межах своєї компетенції, пільгові податки і збори, або звільняти від їх сплати певні категорії платників, а також надавати відстрочки та розстрочки по сплаті місцевих податків і зборів.

Так, місцеві податки та збори є важливою складовою податкової системи держави. Їх роль, в умовах трансформації економіки України, полягає в тому, що держава, дбаючи про загальний розвиток суспільства, для свого функціонування повинна мати певні фінансові ресурси, які б забезпечували її діяльність на загальнодержавних та місцевих рівнях. Вся система фінансування виробничої і соціальної інфраструктури, комунально-побутового обслуговування та ряду інших заходів здійснюється через місцеві бюджети органів державної влади.

Ефективність структурних перетворень та загальний стан розвитку на місцях багато залежить від того, які бюджетні ресурси отримують у своє розпорядження органи місцевого самоврядування та через які фінансові важелі це здійснюється.

Актуальність теми "Адміністрування місцевих податків та зборів" зумовлюється необхідністю подальшого вдосконалення місцевого самоврядування і його матеріально-фінансової бази, розвитком податкових відносин, складовою частиною яких є місцеві податки і збори.

Необхідність докорінних перетворень всього механізму адміністрування місцевих податків та зборів вимагає здійснення аналізу і узагальнення теоретичних, історичних питань місцевих податків і зборів, розробки єдиного концептуального підходу до місцевого адміністрування і його належного законодавчого закріплення, вдосконалення системи місцевих податків і зборів з метою її стабілізації. Саме це і спонукало до написанні курсової роботи на тему "Адміністрування місцевих податків та зборів".

Метою роботи є вивчення механізму адміністрування місцевих податків і зборів та їх роль у формуванні місцевого бюджету, а також розробка конкретних пропозицій щодо його вдосконалення.

Для досягнення цієї мети були поставленні такі завдання:

охарактеризувати поняття і функції місцевих податків і зборів,

дослідити механізм адміністрування місцевих податків та зборів;

проаналізувати чинне законодавство по місцевих податках і зборах;

зафіксувати основні проблеми що стосуються даної теми та напрями їх вирішення;

проаналізувати зарубіжний досвід щодо оподаткування на місцевому рівні.

Предметом курсової роботи є теоретичні та практичні аспекти механізму адміністрування місцевих податків і зборів.

Обєктом дослідження даної теми є організація, процедури і технології професійної діяльності органів Державної податкової служби щодо адміністрування місцевих податків і зборів.

Під час написання роботи було використано ряд підручників та спеціальних статей, а саме: "Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі" (О.Д. Данілов, Ю.В. Лапшин, В.А. Онищенко), "Проблема реформування місцевих бюджетів і податкова політика держави" (П.В. Мельник), "Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями вдосконалення" (С.Д. Герчаківський), "Місце та роль місцевих податків і зборів у забезпеченні місцевого самоврядування" (В.О. Іваненко), "Місцеве оподаткування в Україні: проблеми формування та перспективи вдосконалення" (О.П. Кириленко)

У роботі також використовувалася нормативна база щодо місцевого адміністрування: ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" та Декрет КМУ "Про місцеві податки і збори".

В науковій літературі проблеми, повязані з адмініструванням місцевих податків та зборів потребують подальшого розгляду. Над проблемними питаннями, які перебувають у центрі уваги багатьох вчених щодо ролі місцевих податків і зборів працюють українські вчені, такі як М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко та A.A. Славкова, О.Д. Василик, В.М. Опарін, О.П. Кириленко, С.Д. Герчаківський, О.М. Піхоцька, О.П.Кириленко, І.Д. Луніна, В.Л. Горохов, а також зарубіжних дослідників - Б. Аллан, Ш. Бланкарт, Мертон Роберт, Дж.Е. Стігліц і інші